DSS Brezovička | Byť prijatý a milovaný
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

AKTUALITY

O NÁS

Čo poskytujeme?

Domov sociálnych služieb v Brezovičke poskytuje celoročnú komplexnú starostlivosť svojim prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona NR SR 448/2009 Z.z o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Na čo kladieme dôraz?

Kladieme dôraz na kvalitu poskytovaných služieb, individuálny prístup, zachovávanie dôstojnosti človeka v každodennom okamihu jeho života.

Kto sú naši klienti?

Prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia sú dospelí so špeciálnymi potrebami, ktoré vyplývajú z ich telesného postihnutia, duševných porúch a porúch správania, alebo z kombinácie týchto postihnutí.

Podľa čoho im plánujeme program?

Sociálne služby sú plánované podľa individuálnych potrieb, schopnosti a cieľov klientov na základe individuálneho plánu. Aktivizáciou vnútorného potenciálu klientov vytvárame podmienky pre podnetné a podporné prostredie, aby každý klient v čo najväčšej miere si osvojil alebo rozvinul zručnosti, ktoré bude pre svoj život potrebovať.

NAŠE SLUŽBY

Základné sociálne poradenstvo

Sociálna rehabilitácia

Ošetrovateľská starostlivosť

Pracovná terapia

Tlmočenie

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Spostredkovanie osobnej asistencie a tlmočenia

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

Do programu KOMPAS sú zapojení

26

CHRÁNENCI

20

MENTORI

12

PARTNERI

16

PRIAZNIVCI

AKO TO PREBIEHA?

Proces prijatia uchádzača do DSS prebieha nasledovne:

  • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

  • Podanie žiadosti na PSK / obec

  • Rozhodnutie

  • Výber zariadenia

  • V prípade otázok: +421 911 025 109 051 459 12 95

PROJEKT KOMPAS

Prečo projekt Kompas?

Každý z nás v živote potrebuje človeka, ktorý vypočuje, poradí, navedie, a tým pádom sa stáva kompasom. Pre nás kresťanov je najlepším priateľom náš Boh, ktorý je milujúcim Otcom a ktorý nám v živote udáva smer. Preto aj naším chránencom túžime priblížiť túto skutočnosť skrze mentorov, pre ktorých je takýto život prirodzený.

Čo je mentoring?

Mentoring je v prvom rade dar od Boha, ktorý spája, obohacuje a prináša krok k životnému smerovaniu a rastu. Je to akýsi proces neformálneho odovzdávania poznatkov, budovanie a podpora chránenca v oblasti vzdelania, práce, kariéry a jeho profesionálneho rastu. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebný mentor. Mentor každý mesiac vypĺňa stručnú správu o aktivitách a rozhovoroch s chránencom.

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť sa môže každý, kto má otvorené srdce, žije s Bohom, bez ohľadu na vek, profesiu či dosiahnuté vzdelanie. Zapojiť sa môže každý, kto sa dobrovoľne rozhodne pomáhať a odovzdávať svoje skúsenosti niekomu inému. Stačí snaha pomôcť, budovať vzťah, byť inšpiráciou a vzorom.

Kto je mentor?

Mentor by mal byť taký človek, ktorý je ochotný obetovať časť svojho času a energie a pomáhať niekomu inému, aby sa v živote rozvíjal a lepšie uplatnil. Vnáša do takéhoto vzťahu akýsi nový vietor a stáva sa inšpiráciou práve tým, že žije v odlišnom svete, má odlišné možnosti a skúsenosti. Mal by mať prajnú a priateľskú povahu, byť bez predsudkov a k svojmu chránencovi pristupovať s porozumením, posmeľovať ho, motivovať ho k lepším výsledkom. Pravý mentor buduje vzťah s chránencom, stáva sa jeho kamarátom. Cieľom mentoringu preto je budovanie dlhotrvajúceho a kvalitného vzťahu, ktorý nemá časové ohraničenie.

Chceš sa stať mentorom?
  • Všetko
  • Chránenci, ktorí mentora hľadajú

PARTNERI

PODPORTE NÁS

Domov sociálnych služieb v Brezovičke
Brezovička 62
082 74 Brezovica

 

IČO: 00619493
DIČ: 2020732483

 

Email: sekretariat@dss-brezovicka.vucpo.sk

 

+421 911 025 109 – ekonomický úsek
+421 911 025 229 – úsek sociálnej práce
a opatrovateľskej starostlivosti
+421 918 993 801 – stravovacia prevádzka
+421 911 158 651 – zdravotná sestra

janko-tomus

Mgr. Ján Tomus
štatutárny zástupca
+421 51 459 12 95
+421 905 757 582